Prezentare ASSA Group

S-au derulat după caz:

CONSULTANŢĂ

 • elaborarea diagnozelor tehnice şi economice;
 • pregătirea proiectelor;
 • atragerea fondurilor de investiţie;
 • elaborarea studiilor de fezabilitate inclusiv a documentaţiilor de avize şi acorduri;
 • elaborarea cererilor de finanţare;
 • urmărirea decontărilor;

STUDII DE TEREN

 • studii topografice;
 • studii geotehnice;
 • studii hidrogeologice;
 • studii hidrologice;
 • studii economice;
 • studii demografice;
 • expertize tehnice;
 • studii de mediu;
 • alte studii.

PROIECTARE TEHNICĂ

 • elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie;
 • elaborarea documentaţiilor de obţinere a autorizaţiei de construire;
 • elaborarea caietelor de sarcini;
 • elaborarea documentaţiilor de avize şi acorduri

ASISTENŢĂ TEHNICĂ

în proiectarea lucrărilor de construcţii;

în execuţia lucrărilor de construcţii.

Obiectul activităţii este astfel configurat încât, în cadrul companiei, se poate urmări implementarea unui proiect de la idee până la punerea în exploatare; se pot realiza în termen util toate studiile de fundamentare a soluţiei tehnice, toate etapele legate de proiectare, toate activităţile de consultanţă şi asistenţă tehnică fără a fi cazul de externalizare a unor segmente de activitate.

PRINCIPALELE LUCRĂRI

După tipul lucrărilor

În structura cifrei de afaceri, ponderea este deţinută de lucrări de consultanţă şi întocmire a studiilor de fezabilitate în vederea atragerii de fonduri guvernamentale sau externe, proiectare tehnică (desen tehnic şi detalii de execuţie) şi asistenţă tehnică pentru execuţie.

După specialitate

Ponderea este deţinută de lucrările în domeniul infrastructurii edilitare (surse de apă, conducte de aducţiune, apa brută, staţii de tratare a apei brute, reţele de distribuţie a apei potabile, conducte de colectare a apei uzate, conducte de transport a apei uzate, staţii de epurare, instalaţii de pompare, parcuri, drumuri), proiectare şi detalii de execuţie construcţii, sisteme de alimentare cu apă potabilă, sisteme de canalizare ape uzate, proiectare tehnica pentru lucrari de infrastructura – Drumuri şi străzi, gestionarea deseurilor, amenajare spaţii verzi, constructie de de locuinte, institutii educative, culturale, sociale si pentru sanătate.

După amplasament

Ponderea este deţinută de lucrările executate în judeţul Sibiu, în mediul rural şi urban al României: Sibiu, Bistriţa, Braşov, Giurgiu, Alba, Caraş Severin, Galaţi, Harghita, Covasna, Mureş.

După gradul de absorbţie a fondurilor

Ponderea o deţin lucrările de infrastructură edilitară.

FIŞA DE LUCRĂRI F1

1. Natura lucrărilor:

Proiectare si asistenta tehnica in domeniul constructiilor civile, industriale, agrozootehnice, pentru invatamant, cultura si sanatate.

2. Tipul de lucrări fundamentate:

 • Constructii blocuri de apartamente
 • Constructii de case
 • Constructii cladiri, hale industriale si agrozootehnice
 • Constructii cladiri cu scopuri culturale si sociale (scoli, prescolare, biblioteci)
 • Constructii cladiri pentru sanatate (spitale, dispensare)

3. Amplasamentul investiţiilor:

ROMANIA

LOCALITĂŢILE:
Mediaş, Agnita, Copsa Mica, Piatra Neamt, Dumbrăveni, Zalau, Sibiu, Tecuci.
ŞI COMUNELE:

Aproximativ 200 proiecte

4. Principalele etape parcurse în implementarea proiectelor:

4.1. Studiere amplasament din punct de vedere:

 • urbanistic;
 • topografic;
 • geotehnic.

4.2. Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru implementarea proiectelor

4.3. Elaborarea detaliilor de executie a lucrarilor

5. Valoarea investiţiilor fundamentate în proiecte:

V = 27.800.000 €

6. Valoarea serviciilor contractate:

V = 835.000 €

7. Date tehnice de sinteză:

 • Numărul construcţiilor: 300
 • Suprafaţa ocupată: aproximativ 45.000 m2
 • Numărul etajelor începând de la parter până la 10 etaje (nivele)
 • Suprafaţa pentru toate nivelele: aproximativ 100.000 m2

8. Indicatori de performanţă urmăriţi prin implementarea proiectelor:

 • Lucrări executate în conformitate cu exigenţele arhitecturii locale
 • Asigurarea rezistenţei şi stabilităţii
 • Asigurarea instalaţiilor utilitare: aprovizionare cu apă, electricitate,
 • canalizare ape uzate, colectate a apelor pluviale
 • Utilizarea materialelor adecvate
 • Reducerea consumului de energie
 • Cresterea confortului şi eficacităţii în utilizarea spaţiilor.

FIŞA DE LUCRĂRI F2

1. Natura lucrărilor:

 • Studii de fezabilitate si proiecte tehnice
 • Pentru zone rezidentiale in Irak

2. Tipul de lucrări fundamentate:

 • Case de locuit
 • Blocuri
 • Retele de apa potabila
 • Retele de apa uzata
 • Retele de energie electrica si telefonie
 • Strazi si drumuri

3. Amplasamentul investiţiilor:

Irak – in guvernoratele:

Babylon, Wasit, Karbala, Quadisiyah, Almuthana.

4. Principalele etape parcurse în implementarea proiectelor:

4.1. Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru implementarea proiectelor

4.2. Elaborarea proiectelor tehnice

5. Valoarea investiţiilor fundamentate în proiecte:

5.1. Investiţii cartier case 358.196.600 /2000 case

Total în 5 gouvernorate 1.790.983.000 USD

5.2. Investiţii cartiere blocuri 159.301.000 USD/1008 UL

Total în 5 gouvernorate 796.505.000 USD

6. Valoarea serviciilor contractate:

6.1. 179.098.300 USD – cartier de case

6.2. 79.650.500 USD – cartier de blocuri

7. Date tehnice de sinteză:

7.1. Lucrari de arhitectura, rezistenta, instalatii si viabilizare

7.2. Compozitia investitiilor in domeniul alimentarii cu apa

7.3. Compozitia investitiilor in domeniul canalizarii

9. Indicatori de performanţă urmăriţi prin implementarea proiectelor:

 • Creşterea confortului de locuire
 • Asigurarea tuturor utilităţilor (apă, canal, energie electrică, acces)

FIŞA DE LUCRĂRI F3

1. Natura lucrărilor:

Consultant asi proiectare in vederea atragerii de fonduri si implementarea proiectelor pentru lucrari de infrastructura apa-canal.

2. Tipul de lucrări fundamentate:

 • SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ
 • SISTEME DE CANALIZARE APE UZATE

3. Amplasamentul investiţiilor:

ROMÂNIA – JUDEŢUL SIBIU

LOCALITĂŢILE:

Municipiul Mediaş, Oraşul Copşa Mică, Oraşul Agnita, Oraşul Dumbrăveni.

ŞI COMUNELE:

Axente Sever, Iacobeni, Alma, Laslea, Alţâna, Marpod, Arpaşu de Jos, Merghindeal, Bazna, Micăsasa, Brateiu, Nocrich, Brădeni, Slimnic, Bîrghiş, Şeica Mare, Boiţa, Târnava, Cîrţa, Vurpăr, Chirpăr, Valea Viilor.

4. Principalele etape parcurse în implementarea proiectelor:

4.1. Identificare si analiza cerintelor programului de finantare

4.2. Analiza necesitatii si oportunitatii investitiilor

4.3. Analiza situatiei existente si elaborarea studiilor de teren

4.4. Analiza scenariilor de desfasurare a investitiilor

4.5. Analiza eligibilitatii si capabilitatii beneficiarului

4.6. Elaborarea studiului de fezabilitate cu continut legiferat si/sau a master planurilor:

 • Caracteristicile tehnice ale investiţiilor;
 • Evaluarea investiţiilor;
 • Analiza impactului asupra mediului;
 • Analiza Cost – Beneficiu;
 • Analiza de risc;
 • Analiza de senzitivitate.

4.8. Elaborarea proiectelor tehnice:

 • Proiecte şi detalii tehnice e execuţie a lucrărilor;
 • Documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
 • Elaborarea caietelor de sarcini privind realizarea obiectivului de investiţii, pe categorii de lucrări.

4.9. Elaborarea documentatiilor de licitatie pentru executarea lucrarilor:

 • Fişa de date a achiziţiei;
 • Descrierea tehnică a lucrărilor;
 • Cantităţile de lucrări;
 • Calendarul licitaţiei.

5. Valoarea investiţiilor fundamentate în proiecte:

LUCRĂRI DE APĂ

28.000.000 €

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIILOR

V = 60.000.000 €

LUCRĂRI DE CANALIZARE

32.000.000 €

6. Valoarea serviciilor contractate:

7. Date tehnice de sinteză:

7.1. Compozitia investitiilor in domeniul alimentarii cu apa:

 • Captari de apa (ape de suprafata si ape subterane)
 • Conducte de aductiune a apei brute
 • Statii de imbunatatire a calitatii apei (statii de tratare)
 • Capacitati de stocare si pompare
 • Retele de distributie a apei potabile
 • Lucrari auxiliare pe conducte de apa

7.2. Compozitia investitiilor in domeniul canalizarii apelor uzate:

 • Conducte de colectare a apelor uzate
 • Conducte de transport a apelor uzate
 • Capacitati de pompare;
 • Statii de epurare a apelor uzate
 • Lucrari auxiliare pe conducte de canalizare

8. Indicatori de performanţă urmăriţi prin implementarea proiectelor:

 • Gestionarea corespunzătoare a resurselor de apă:
 • – contorizarea consumului;
 • – reducerea pierderilor în instalaţiile utilizate;
 • – epurarea apelor deversate în emisarii naturali.
 • Creşterea numărului de persoane şi de unităţi administrativ teritoriale care au acces la apă potabilă şi canalizare;
 • Reducerea tarifelor în conformitate cu nivelul de suportabilitate a consumatorilor arondaţi;
 • Reducerea costurilor e operare din faza de proiectare prin alegere unor echipamente performante;
 • Utilizarea eficientă a activelor deţinute de operatorii autorizaţi în domeniul alimentării cu apă şi a canalizării.

9. Capacităţi fundamentate în studii şi proiecte:

9.1. Privind investiile in domeniul alimentarii cu apa

1. Debite de apa captate la sursa:

 • debit maxim zilnic: 23.914 m3/zi

2. Lungimi conducte:

 • aducţiuni: 104 km
 • reţele de distribuţie: 266 km

3. Capacitati de corectie a apelor (in statii de tratare):

 • volum anual de apă tratată: 5.825 mii m3/an

9.2. Privind investitiile in domeniul canalozarii apelor uzate

1. Debite de apa uzata colectate:

 • debit uzat maxim zilnic: 23.933 m3/zi

2. Lungimi conducte:

 • colectoare: 363 km
 • conducte de refulare: 85 km

3. Capacitati de epurare a apelor uzate:

 • volum anual de apă epurată: 6.496 mii m3/an
 • locuitori echivalenţi: 119.900 EL

10. Anvergura investiţiilor:

Lungimea totatala trasee de conducte L = 818 km

Suprafata zonei deservite S = 203.800 ha

Populatia zonei deservite P = 125.287 loc

Unitati administrative beneficiare:

– Municipii 1

– Orase 3

– Comune 22

– Sate 53

FIŞA DE LUCRĂRI F4

1. Natura lucrărilor:

Consultanta si proiectare in vederea atragerii de fonduri si implementarea proiectelor pentru lucrari de infrastructura de transport si circulatie

2. Tipul de lucrări fundamentate:

– Drumuri si strazi

3. Amplasamentul investiţiilor:

ROMÂNIA – JUDEŢUL SIBIU

LOCALITĂŢILE:

Municipiul Mediaş, Oraşul Copşa Mică, Oraşul Agnita

ŞI COMUNELE:

Axente Sever, Alma, Arpaşu de Jos, Aţel, Bazna, Bîrghiş, Boiţa, Chirpăr, Iacobeni, Vurpăr, Valea Viilor.

4. Principalele etape parcurse în implementarea proiectelor:

4.1. Identificarea si analiza cerintelor programului de finantare

4.2. Analiza necesitatii si oportunitatii investitiilor

4.3. Analiza situatie existente si elaborarea studiilor de teren

4.4. Analiza scenariilor de desfasurare a investitiilor

4.5. Analiza eligibilitatii si capabilitatii beneficiarului

4.6. Elaborarea studiului de fezabilitate cu continut legiferat si/sau a master plaunurilor:

 • Caracteristicile tehnice ale investiţiilor;
 • Evaluarea investiţiilor;
 • Analiza impactului asupra mediului;
 • Analiza Cost – Beneficiu;
 • Analiza de risc;
 • Analiza de senzitivitate.

4.7. Elaborarea si depunerea cererii de finantare

4.8. Elaborarea proiectelor tehnice:

 • Proiecte şi detalii tehnice e execuţie a lucrărilor;
 • Documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
 • Elaborarea caietelor de sarcini privind realizarea obiectivului de investiţii, pe categorii de lucrări.

4.9. Elaborarea documentatiilor de licitatie pentru executia lucrarilor:

 • Fişa de date a achiziţiei;
 • Descrierea tehnică a lucrărilor;
 • Cantităţile de lucrări;
 • Calendarul licitaţiei.

5. Valoarea investiţiilor fundamentate în proiecte:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIILOR

V = 19.000.000 €

6. Valoarea serviciilor contractate:

VALOAREA TOTALĂ CONTRACTATĂ

V = 675.000 €

7. Date tehnice de sinteză:

Compozitia investitiilor in domeniul drumurilor si strazilor:

 • Infrastructura rutiera
 • Suprastructura rutiera
 • Lucrari de arta la inersectia cu alte artere de circulatie, cai ferate sau cursuri de apa
 • Constructii pentru colectarea si dirijarea apelor pluviale din zonele carosabile
 • Lucrari pentru fluidizarea traficului pietonal
 • Lucrari de protectie a drumurilor si strazilor
 • Semnalizare rutiera

8. Indicatori de performanţă urmăriţi prin implementarea proiectelor:

 • Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii de circulaţie existente prin soluţii tehnice performante;
 • Creşterea gradului de adresabilitate a căilor de transport către populaţie;
 • Destinderea circulaţiei, în interiorul teritoriului administrativ prin creşterea numărului de persoane care se deplasează;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor în teritoriu dintre unităţile administrativ – teritoriale;
 • Îmbunătăţirea schimburilor culturale şi economice interzonale;
 • Creşterea nivelului de salvgardare a mediului prin eliminarea deşeurilor provenite din zona de circulaţie;
 • Creşterea gradului de siguranţă/confort a circulaţiei auto şi pietonală.

9. Capacităţi fundamentate în studii şi proiecte:

Privind investitiile in domeniul drumurilor si strazilor

9.1 Lungimea totala a drumurilor si strazilor modernizate:

 • lungime: 90 km

9.2. Suprafata carosabilului amenajat:

 • suprafaţă: 45 a

9.3. Anvergura investiţiilor:

Populatia zonei deservite P = 88.933 loc

Unitati administrative beneficiare

– Municipii 1

– Orase 2

– Comune 11

– Sate 25

FIŞA DE LUCRĂRI F5

1. Natura lucrărilor:

Consultanta si proiectare in vederea atragerii de fonduri si implementarea proiectelor pentru lucrari de gestionare a deseurilor

2. Tipul de lucrări fundamentate:

 • Sisteme urbane de gestionare a deseurilor

3. Amplasamentul investiţiilor:

JUDEŢELE:

Sibiu, Arad, Brasov, Covasna, Dolj, Galati, Olt, Suceava

LOCALITĂŢILE:

Copşa Mică, Victoria, Axente Sever, Târgu Secuiesc, Agârbiciu, Băileşti, Şoala, Tecuci, Valea Viilor, Carcal, Motiş, Scorniceşti, Târnava, Potcoava, Şeica Mică, Optaşi, Şoroştin, Tătuleşti, Micăsasa, Coloneşti, Ţapu, Vatra Dornei, Ineu.

4. Principalele etape parcurse în implementarea proiectelor:

4.1. Identificare asi analiza cerintelor programului de finantare

4.2. Analiza necesitatii si oportunitatii investitiilor

4.3. Analiza situatie existente si elaborarea studiilor de teren

4.4. Analiza scenariilor de desfasurare a investitiilor

4.5. Analiza eligibilitatii si capabilitatii beneficiarului

4.6. Elaborarea studiului de fezabilitate cu continut legiferat si/sau a master planurilor:

 • Caracteristicile tehnice ale investiţiilor;
 • Evaluarea investiţiilor;
 • Analiza impactului asupra mediului;
 • Analiza Cost – Beneficiu;
 • Analiza de risc;
 • Analiza de senzitivitate.

4.7. Elaborarea si depunerea cererii de finantare

4.8. Elaborarea proiectelor tehnice:

 • Proiecte şi detalii tehnice e execuţie a lucrărilor;
 • Documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
 • Elaborarea caietelor de sarcini privind realizarea obiectivului de investiţii, pe categorii de lucrări.

4.9. Elaborarea documentatiilor de licitatie pentru executia lucrarilor :

 • Fişa de date a achiziţiei;
 • Descrierea tehnică a lucrărilor;
 • Cantităţile de lucrări;
 • Calendarul licitaţiei.

5. Valoarea investiţiilor fundamentate în proiecte:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIILOR

V = 8.400.000 €

6. Valoarea serviciilor contractate:

VALOAREA TOTALĂ CONTRACTATĂ

V = 210.000 €

7. Date tehnice de sinteză:

Compozitia investitiilor in domeniul gestionarii deseurilor:

 • Platforme de colectare a deseurilor
 • Statie de sortare si transfer
 • Platform de compost
 • Sistematizare si aplasamente
 • Asigurare utilitati
 • Dotari specifice

8. Indicatori de performanţă urmăriţi prin implementarea proiectelor:

 • Diminuarea cantităţilor de deşeuri depozitate în gropile de gunoi prin:
 • colectare selectivă pe fracţiunile importante;
 • reciclarea unor deşeuri.
 • Creşterea suprafeţelor protejate contra poluării necontrolate prin răspândirea deşeurilor;
 • Promovarea soluţiilor ecologice în realizarea proiectelor de gropi de gunoi;
 • Eliminarea, sau măcar, reducerea numărului de gropi de gunoi neperformante;
 • Reducerea costurilor legate de colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor.

9. Capacităţi fundamentate în studii şi proiecte:

Privind investitiile in domeniul gestionarii deseurilor

Puncte de colectare a deseurilor:

a. Număr platforme: 353 buc

Statii de sortare si transfer:

b. amplasamente: 4 buc

c. suprafaţă totală: 1.737

Platforme de compost:

d. amplasamente: 5 buc

e. suprafaţă totală: 11.636 mp

10. Anvergura investiţiilor:

Populatia zonei deservite P = 203.458 loc

Unitati administrative beneficiare

– Municipii 5

– Orase 5

– Sate 13

FIŞA DE LUCRĂRI F6

1. Natura lucrărilor:

Consultanta si proiectare in vederea atragerii de fonduri si implementarea proiectelor pentru lucrari de peisagistica

2. Tipul de lucrări fundamentate:

 • amenajare spatii verzi

3. Amplasamentul investiţiilor:

ROMÂNIA – JUDEŢUL SIBIU

LOCALITĂŢILE:

Oraşul Copşa Mică;

ŞI COMUNELE:

Alma, Brateiu, Boiţa, Chirpăr, Iacobeni, Vurpăr, Valea Viilor.

4. Principalele etape parcurse în implementarea proiectelor:

4.1. Identificarea si analiza cerintelor programului de finantare

4.2. Analiza necesitatii si oportunitatii investitiilor

4.3. Analiza situatie existente si elaborarea studiilor de teren

4.4. Analiza scenariilor de desfasurare a investitiilor

4.5. Analiza eligibilitatii si capabilitatii beneficiarului

4.6. Elaborarea studiului de fezabilitate cu continut legiferat si/sau a master planurilor:

 • Caracteristicile tehnice ale investiţiilor;
 • Evaluarea investiţiilor;
 • Analiza impactului asupra mediului;
 • Analiza Cost – Beneficiu;
 • Analiza de risc;
 • Analiza de senzitivitate.

4.7. Elaborarea si depunerea cererii de finantare

4.8. Elaborarea proiectelor tehnice:

 • Proiecte şi detalii tehnice e execuţie a lucrărilor;
 • Documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
 • Elaborarea caietelor de sarcini privind realizarea obiectivului de investiţii, pe categorii de lucrări.

4.9. Elaborarea documentatiilor de licitatie pentru executia lucrarilor:

 • Fişa de date a achiziţiei;
 • Descrierea tehnică a lucrărilor;
 • Cantităţile de lucrări;
 • Calendarul licitaţiei.

5. Valoarea investiţiilor fundamentate în proiecte:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIILOR

V = 7.600.000 €

6. Valoarea serviciilor contractate:

VALOAREA TOTALĂ CONTRACTATĂ

V = 320.000 €

7. Date tehnice de sinteză:

Compozitita investitiilor in domeniul amenajarii spatiilor verzi:

 • Amenajarea terenului
 • Peluze de gazon
 • Trotuare si alei pietonale
 • Arbori si arbusti ornamentali
 • Mobilier urban
 • Mobilier pentru spatii de joaca
 • Iluminat public
 • Instalatii pentru irigatii
 • Alte constructii si amenajari specifice (monumente, fantani arteziene etc.)

8. Indicatori de performanţă urmăriţi prin implementarea proiectelor:

 • Aliniere valorii indicatorului „metri pătraţi de spaţii verzi/locuitor” la valorile acestuia în ţările mentore ale Uniunii Europene;
 • Creşterea numărului speciilor vegetale locale (arbori, arbuşti, flori) promovate având în vedere adaptabilitatea acestora la condiţiile locale de mediu;
 • Reducerea consumului de energie pentru iluminat prin soluţii tehnice moderne;
 • Promovarea materialelor de construcţie naturale, locale, ecologice.

9. Capacităţi fundamentate în studii şi proiecte:

Privind investitiile in dmomeniul amenajarii spatiilor verzi

Suprafata amenajata:

a. Suprafaţă spaţii verzi: 7,7 ha

10. Anvergura investiţiilor:

Populatia zonei deservite P = 19.848 loc

Unitati administrative beneficiare

– Orase 1

– Comune 7

– Sate 16